DnoYVI: 4115/611/99

485 § OIKAISUVAATIMUS ASEMAKAAVOITUSOHJELMAN VUOSILLE 2000-2002 HYVÄKSYMISESTÄ

Kh 9.8.1999

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous hyväksyi 14.6.1999 § 26 asemakaavoitusohjelman vuosille 2000-2002.

Pispalan asukasyhdistys/Reine Lindeman on jättänyt päätöksestä 6.7.1999 seuraavan oikaisuvaatimuksen:

"Em. päätöskohdissa hyväksyttyä asemakaavoi-tusohjelmaa vaaditaan kumottavaksi ja valmistelut keskeytettäväksi koskien kohdetta nro 35, Ala-Pispala.

Ko. aluetta koskien on valitusprosessi kesken eri oikeusasteissa. Samoin siihen liittyen olemme pyytäneet laajaa ja perusteellista selvitystä kaavoituksen vaikutuksista ympäristöön ja asutukselle. Lisäksi alue kuuluu Yla:n 225 § mainittuun "arvokkaaseen vanhaan alueeseen - jota miljöötä tulee erityisesti suojella". Tarvittaessa toimitamme lisää materiaalia."

Asemakaava-arkkitehti Järvi:

"Asemakaavoitusohjelman hyväksymispäätös koskee kaavoitusyksikön töiden ohjelmointia ja on siten luonteeltaan valmistelupäätös, joista ei voi valittaa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.5.1998 kantakaupungin osayleiskaavan, jossa osa nykyisin palstaviljelyyn käytetyistä alueista Pispalassa on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Yleiskaavan hyväksymisestä on mm. tämän alueen osalta valitettu ympäristöministeriöön, joka ei vielä ole tehnyt päätöstään asiasta. Yleiskaava ei siten vielä ole lainvoimainen.

Vuonna 1988 hyväksytyssä yleiskaavassa sama alue on vastaavasti merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Niin kauan, kun uudesta yleiskaavasta ei ole lainvoimasta päätöstä, on vuonna 1988 hyväksytty yleiskaava lainvoimainen. Asemakaavoitusohjelma perustuu tältä osin jo vuonna hyväksyttyyn yleiskaavaan. Toisaalta uusia asemakaavoja voidaan valmistella ja usein joudutaankin valmistelemaan ilman lainvoimaista yleiskaavaa."

Kaupunginlakimies Sivula:

"Kuntalain 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Asemakaavaohjelman hyväksymispäätös on valmistelupäätös. Tästä syystä oikaisuvaatimus tulee jättää tutkittavaksi ottamatta."

Päätösehdotus. Kaupunginjohtaja Rantanen:

Kaupunginhallitus päättänee,

että Reine Lindemanin oikaisuvaatimus jätetään tutkittavaksi ottamatta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ilmoitus Lindeman, aka, lo