Takaisin etusivulle


 Otteita (Pispalan kasvimaa-aluetta koskevat osat) KHO:n päätöksestä  20.11.02 koskien Tampereen yleiskaavaa

 ( koko päätös osoittessa: www.kho.fi/paatokset/23373.htm )


 4.2.2. Ala-Pispalan AP-asuntoalue (täydennysalue 557)
 Kysymyksessä oleva Ala-Pispalassa sijaitseva alue on kaavassa osoitettu pientalovaltaiseksi
 asuntoalueeksi (AP). Alueelle suunniteltu maankäyttö merkitsee Pispalan alueella
 jo olemassa olevan asuntoalueen laajentamista alueelle, joka on tällä hetkellä
 palstaviljely- ja kasvitarhakäytössä. Voimassa olevassa asemakaavassa alue
 on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi ja urheilupalvelujen alueeksi.

 Yleiskaavan suunnitteluperiaatteena on ollut kaupunkirakenteen täydentäminen
 ja tiivistäminen säilyttäen kantakaupungin puistomainen ja viihtyisä ympäristö.
 Kysymyksessä oleva noin neljän hehtaarin suuruinen täydennysalue sijaitsee
 Ala-Pispalassa keskustan palvelujen välittömässä läheisyydessä. Asiassa saadun
 selvityksen mukaan Pispalan alueen väestömäärä on laskenut vuodesta 1970
 lähes puoleen. Yleiskaavassa alueelle suunniteltu pientalovaltainen asuntoalue
 liittyisi alueella jo olemassa olevaan maankäyttöön sekä tukisi Pispalan
 alueelle tunnusomaisen pientalovaltaisen asuinalueen palvelujen säilymistä.
 Täydennysalueen lähistölle on kaavassa osoitettu rinteen poikki sijoittuva
 viheralue.
 Edellä olevan perusteella ja kun myös otetaan huomioon yleiskaavan yleispiirteisyys
 maankäytön suunnitelmana, korkein hallinto-oikeus katsoo, että kaavaa laadittaessa
 on puheena olevan aluevarauksen osalta otettu riittävästi huomioon suunnitellun
 maankäytön vaikutus maisemaan, viihtyvyyteen ja erityislaatuisen Pispalan
 kulttuurihistoriallisen ympäristön arvoon sekä kasvilajiston säilymiseen.
 Aluevarausta ei näin ollen ole tullut jättää vahvistamatta ympäristöministeriön
 päätöksessä mainitulla perusteella.

 4.4. Lopputulos

 Edellä kohdassa 4.2.2. lausutuilla perusteilla korkein hallinto-oikeus Tampereen
 kaupunginhallituksen valituksesta kumoaa ympäristöministeriön päätöksen siltä
 osin kuin valtuuston päätös on jätetty vahvistamatta Ala-Pispalan AP-asuntoalueen
 osalta ja palauttaa asian tältä osin ympäristöministeriölle uudelleen käsiteltäväksi.


 *************************************
 Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Hallberg, hallintoneuvokset Esa
 Aalto, Pirkko Ignatius, Marjatta Kaján ja Kari Kuusiniemi. Asian esittelijä
 Riitta Mutikainen.

 Hallintoneuvos Pirkko Ignatiuksen äänestyslausunto, johon presidentti Pekka
 Hallberg yhtyi, kohdan 4.2.2. osalta:
 "Pispalan alue kuuluu kulttuurihistoriallisesti merkittäviin alueisiin. Kaavassa
 osoitettu Ala-Pispalan pientalovaltainen asuntoalue (AP) merkitsisi Pispalan
 alueella olevan asuntoalueen laajentamista järven ja harjurinteen väliselle
 alueelle, joka on ollut palstaviljelykäytössä vuosikymmeniä. Tämä alue on
 maisemallisesti sekä virkistyskäytön ja koko Pispalan alueen viihtyisyyden
 kannalta keskeinen.
 Asiakirjojen mukaan yleiskaavaehdotuksen vaikutuksista 17.4.1998 kootussa
 tarkastelussa ei ole ollut mainintaa kysymyksessä olevasta Ala-Pispalan täydennysalueesta.
 Kun otetaan huomioon edellä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä ilmenevät
 lainkohdat yleiskaavaa valmisteltaessa edellytetystä vaikutusten selvittämisestä,
 tämän keskeisen alueen rakentamisen vaikutuksia maisemaan, viihtyvyyteen
 ja Pispalan kulttuurihistorialliseen arvoon ei ole muutoinkaan riittävästi
 selvitetty. Vaikka yleiskaava on tarkoitettu osoittamaan alueiden käyttämisen
 pääpiirteet ja vaikka yleiskaava on kaupungin yksityiskohtaisen kaavoituksen
 perustana, kysymyksessä oleva yleiskaava on tässä kohdin luonteeltaan yksityiskohtainen.
 Tämän vuoksi vaikutusten selvittämistä ei voida siinä laajuudessa, kuin nyt
 on tapahtunut, jättää yksityiskohtaisemman suunnittelun varaan.
 Näissä oloissa katson, että ei ole riittäviä edellytyksiä arvioida sitä,
 täyttääkö tämä aluevaraus rakennuslain 22 §:n 2 momentin vaatimuksen siitä,
 että kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota seudun oloista johtuviin
 erityisiin tarpeisiin.
 Edellä olevilla perusteilla katson, että ympäristöministeriön on tullut jättää
 kaupunginvaltuuston päätös selvitysten riittämättömyyttä koskevilla perusteilla
 vahvistamatta siltä osin kuin Ala-Pispalan alueelle on osoitettu täydennysalue
 557. Tämän vuoksi katson, ettei ole syytä muuttaa ympäristöministeriön päätöksen
 lopputulosta tältä osin.
 Muilta osin lausun kuten korkeimman hallinto-oikeuden enemmistö."


 sivun alkuun