DnoYVI: 4115/611/99

26 § ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2000-2002

Yla 8.6.1999 Asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi:

225 §

Asemakaavoitusohjelma vuosille 2000 - 2002 jaetaan ja esitellään lautakunnan kokouksessa. Siinä esitetään myös syksyn 1999 työt. Ohjelmassa on ajoitettu kaupungin oman tonttitarpeen ja tontinluovutuksen kannalta tärkeiden alueiden sekä muiden merkittävien kohteiden asemakaavoitus. Ohjelmassa on esitetty vuosi, jolloin kunkin alueen asemakaava valmistellaan ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi ja nähtäville asetettavaksi. Kaupunginvaltuustoon kaava etenee tämän jälkeen noin kolmessa kuukaudessa ja ympäristöministeriö vahvistanee kaavan noin kolme kuukautta valtuuston päätöksen jälkeen edellyttäen, että nähtävillä ollessa ehdotuksesta ei saada oleellisia muistutuksia eikä valtuuston päätöksestä valiteta.

Uusien asemakaavojen laatiminen vv. 2000 - 2002 keskittyy Kaukajärvelle, Hervantaan ympäristöineen, Koilliskeskuksen ympäristöön, Raholaan ja Kalkkuun. Muualla kantakaupungissa on yksittäisiä täydennyskohteita. Lisäksi resurssien puitteissa pyritään asemakaavaa tarkistamaan arvokkailla vanhoilla alueilla miljöön suojelemiseksi. Näitä alueita on Lapissa, Petsamossa, Nekalassa, Härmälässä ja Kissanmaalla.

Asemakaavoitusohjelman mukaan kaupungin tontinluovutuksen edellyttämä tonttivaranto voidaan turvata. Vuosittain kaavoitetaan pääosin kaupungin maille vähintään 170 000 k-m2 asuntorakennusoikeutta. Vuosina 1991 - 1998 kaupunki on luovuttanut asuintontteja keskimäärin noin 60 000 k-m2 verran vuodessa. Vuonna 1998 valmistui Tampereella kaikkiaan uutta asuntokerrosalaa 147825 m2.

Omakotitontteja asemakaavoitetaan kuitenkin soveltuvissa täydennysrakentamiskohteissa. Yhtiömuotoisten ja kytkettyjen pientalotonttien määrää lisätään. Raholassa tutkitaan perinteistä tiiviimpää pientalovaltaista asumista.

Kaupungilla on valmiiksi asemakaavoitettua teollisuusaluetta pääosin Lahdesjärvellä. Teollisuustontteja on luovutettu vuosina 1991 - 1998 keskimäärin noin neljä hehtaaria vuodessa. Viime vuosina kysyntä on vilkastunut. Vuonna 1998 luovutettiin kymmenen hehtaaria.

Yksittäiset kiinteistönomistajien hakemat tonttikohtaiset asemakaavan muutokset muodostavat lukumääräisesti enemmistön asemakaavatöistä. Näiden asemakaavamuutosten ohjelmointi ennakolta on pääosin mahdotonta. Ne liittyvät yleensä ajankohtaisiin rakennushankkeisiin ja edistävät yhdyskuntarakenteen täydentämistä. Hankkeet ovat usein kiireellisiä. Muutoksen laatimisesta peritään lain sallimat kulut.

Päätösehdotus. Apulaiskaupunginjohtaja Eskonen:

Ympäristölautakunta päättää

hyväksyä asemakaavoitusohjelman vuosille 2000 - 2002 ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

_________

Kh 14.6.1999

Asemakaavoitusohjelma vuosille 2000-2002 jaetaan esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus. Kaupunginjohtaja Rantanen:

Kaupunginhallitus päättänee,

että asemakaavoitusohjelma vuosille 2000-2002 hyväksytään.

Merkittiin, että asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo 16.10.

Merkittiin, että asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 16.58.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ilmoitus aka