Pispalan palvelut

 

Kaupunkisuunnittelu-sivun alta löydät Pispalan aluetta koskevia kaavoitukseen, alueen inventointiin ja muuhun Pispala-Tahmela-alueen suunnitteluun liittyviä linkkejä
Täältä löydät myös tietoa vaikutusmahdollisuuksista ja Tampereen kaupungin järjestämistä kuulemis- yms. tilaisuuksista.
Pispalalaiseen perinteeseen kuuluu osallistuminen ja vaikuttaminen omaan ympäristöön liittyviin asioihin.
Pidetään tätä perinnettä yllä!

Pispalan asemakaavan muutos

Keskustelualusta ja tietopankki
Pispalan kaavoitusta pohjustavien työryhmien ja osallisryhmien tietoarkisto. Sivustolta löydät asukastyöryhmien muistiot ja arviot tulevaisuuden Pispalasta. Avattu uusi osio, johon kootaan yhdistysten, muiden yhteisöjen ja yksityisten osallisten kaavaehdotuksista antamia mielipiteitä ja kannanottoja.
Kaupungin kaavoituksen Pispalasivut
Asemakaavan uudistaminen tehdään vaiheittainen ja osa-alueittainen ja se tulee kestämään useampia vuosia. Työ aloitettiin koko Pispalaa ja Tahmelaa koskevalla yleistarkastelu- ja esiselvitysvaiheella. Tehdyt selvitykset ja muu informaatio on koottu Tampereen kaupungin kaavoituksen Pispala-osioon.

Santalahden osayleiskaava

Tietoja Santalahden kaavoituksesta
Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Santalahden osayleiskaavaehdotuksen vuonna 2006. Osayleiskaavalle asetettu keskeinen tavoite on asuinalueen elinympäristön laadun varmistaminen. Perusteluja ja tietoja kaavoituksen vaiheesta löytyy Tampereen kaupungin kaavoitussivulla.
Santalahden kaavoittamiseen liittyy monenlaisia ongelmia, niitä on aktiivisesti tuonut julkisuuteen Pirkanmaan rakennussuojeluyhdistys.

Kasvimaa-alueen kaavoituksesta

Ryytimaat
Kasvimaiden kohdalla kaavoitustilanne on odottava ja avoin. Viimeisin päätös aluetta koskevassa kiistassa on Korkeimmalta hallinto-oikeudelta vuodelta 2002. Siinä puolletaan alueen kaavoitusta pientalovaltaiseksi. Yhteenvetoja kasvimaa-alueen kaavasuunnittelun vaiheista löytyy Kurpitsaliikkeen sivuilta.

Asukasosallistuminen

Pispalalaisen ajankohtaissivusto
Pispalan asemakaavaa uudistetaan asukkaita kuuntelemalla. Vuosien 2007 ja 2008 kaupunginosakonfrenssit ja niissä syntyneet työryhmät aloittivat ainutlaatuisen prosessin, jossa asukasosallistumisella tuotetaan kaavoitusta suuntaavaa yleisnäkemystä. Pispalalaisen asemakaava-sivusto kertoo ajankohtaisimmat kaavauutiset ja seuraa sitä, miten asukasnäkemys todella tulee huomioiduksi konkreettisissa kaavamerkinnöissä.
Pispalan kulttuuriympäristöohjelma
Tampereen ensimmäinen alueellinen kulttuuriympäristöohjelma julkaistiin vuonna 2005. Ohjelma on kertomus Pispalan rakennetun kulttuuriperinnön suojelusta ja asukaslähtöinen keskusteluavaus siihen miksi Pispala tarvitsee uuden asemakaavan.
Rakennusperintö
Rakennettuun ympäristöön liittyvään lisätietoon polkuja avaa valtakunnallinen rakennusperintö-sivusto. Sivusto on mittava tietopankki vanhoihin rakennuksiin, rakennussuojeluun ja kulttuuriperintöön liittyvistä kysymyksistä.

Pispala-aiheisia tutkimuksia ja selvityksiä

Esimerkki inventoinnista: Pispankatu
Pirkanmaan maakuntamuseo teki vuosina 2001-2004 Pispalassa rakennusinventoinnin. Siinä koottiin yhteen tiedot alueen ennen sotia rakennetusta ympäristöstä ja määriteltiin, mitkä kohteet tai alueet Pispalassa tulisi erityisesti pyrkiä säilyttämään.
Inventoinnin ensimmäisen vaiheen loppuraportti pdf-muodossa
Pispalan rakennustavat
Pispalan rakennustavat -tutkimus on matka pispalalaisen rakentamisen dna:n, niihin perusominaisuuksiin jotka ovat tuottaneet monimuotoista ja rikasta miljöötä.
Pispalan maisemaselvitys pdf-muodossa
Maisemaselvityksen tavoite on osoittaa Pispalan arvokkaat maisemalliset piirteet. Siinä keskitytään mm. julkiseen tilaan, katuihin, aukioihin ja puistoihin.
Lisätietoja Pispalatutkimuksesta
Muita Pispalan alueeseen liittyviä verkkosivuja löytyy Pispalalaisen asemakaava-sivulta kohdasta lisätietoja.
Pispalan kirjastotalon asemakaavan uudistamiseen liittyvässä tietokulmauksessa julkaisut on luettavissa paperisessa muodossa. Kokoelmista löytyy myös vanhempaa Pispalatutkimusta.
päivitetty 21.1.2008
Alkuun