Kannanotto Pispalan suojelu- ja rakennusoikeusvaihtoehdoista 15.8.2010


Tampereen Kaupungille

Pispalan Asukasyhdistys ry:n lausunto kaavavaihtoehdoista

Lähtökohta

Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen on ollut Tampereen kaupungin tavoitteena. Tämä on hyvä lähtökohta kaavan suunnittelulle. ASY kannattaa suojelukaavan toteuttamista ja hyväksyy, että Pispala voi tulevaisuudessa tiivistyä jonkin verran, mutta kaikkea rakentamista tulee harkita ja valvoa tarkkaan (rakennustapaohjeet, pysyvä suojelutoimikunta ja suojeluhenkinen lupaviranomainen). Kaikkien tonttien samalla rakennusoikeudella ei ole merkitystä, vaan tontti- ja korttelikohtaiset rakennusoikeudet tulee olla lähtökohtana uudelle kaavalle.

Vaihtoehdot

Kannatamme pääosin vaihtoehtoa 1 ja 2, koska ne turvaavat parhaiten perinteisen miljöön monimuotoisuuden säilymisen ja toteuttavat kaavalle asetetut tavoitteet. Näissä vaihtoehdoissa on myös parhaiten huomioitu näkymien säilyminen. Käytännön sujuva toteutuminen edellyttää myös pysyvän toimielimen (suojelutoimikunta) perustamisen, joka käsittelee rakennusideat ennen varsinaisen lupaprosessin alkamista. Ideoiden käsittelyn perustana tulee olla jo toteutettu inventointi ja Hanna Lyytisen rakennustapaohjeet. Rakennustapaohjeet tulee myös kirjata kaavamääräyksiin. Kaavamääräyksissä pitäisi myös huomioida pihamiljöiden säilyminen.

Arvokkaan miljöön säilyttäminen lisää koko alueen vetovoimaisuutta ja turvaa parhaiten kiinteistöjen arvon myönteisen kehityksen.

Pispalassa ei normaali kaikille sama rakennusoikeus toimi. Alueen monimuotoisuuden turvaamiseksi on hyvä pyrkiä toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan tontti- ja/tai korttelikohtaista rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden määrän lähtökohtana tulisi olla perinteisen miljöön säilyminen.

Suojeltavat rakennukset

Vanhoja suojeltavia rakennuksia 1-suojeluluokassa ei nyt sallita laajennettavan. Myös näitä rakennuksia tulisi voida tyyliin sopivasti laajentaa yhteistyössä suojelutoimikunnan kanssa

Vanhojen rakennusten tuhoutuessa

Vanhan rakennuksen tuhoutuessa tulee saada rakentaa samanlainen tilalle. Pispalassa on useita pienkerrostaloja, joiden säilyminen on myös voitava turvata.

Suojelutoimikunta

Kaavassa tulisi perustaa pysyvä elin (rakentamista ohjaava toimikunta / suojelutoimikunta…), jolla on oltava ainakin esittelyvalta. Toimikunta pitää muodostaa eri alojen asiantuntijoista, jotta se pystyy tarkkaan harkitsemaan, miten rakentaminen toteutetaan kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä kunnioittaen. Toiminnan ohjauksessa tulee noudattaa ympäristöön sopivuutta, inventointia ja Hanna Lyytisen rakennustapaohjetta, joka tulee myös kirjata kaavamääräyksiin.

Viheralueet ja kasvimaat

Pispala on tiheästi rakennettu ja viheralueet tulisi säilyttää vähintäänkin nykyisellään. Kasvimaat ovat olennainen osa Pispalan monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä, joitten säilyminen tulee turvata kaavassa.

Lopuksi

Haluamme korostaa, että tässä esiin tuomamme asiat ovat linjassa Pispalassa v 2008 toteutetun asukaskyselyn kanssa ja tuemme Tampereen kaupungin tavoitetta suojelukaavan aikaansaamiseksi Pispalaan. Haluamme vielä korostaa pysyvän suojelutoimikunnan tärkeyttä ja rakennustapaohjeitten kirjaamista kaavaan.

15.8.2010

Pispalan Asukasyhdistys ry

Antti Valtakari

Puheenjohtaja