Aloite Pispalan järvimaisemat suojeltava 26.10.2011

Pirkanmaan ELY-keskukselle

Sekä tiedoksi ja huomioitavaksi mm. alueen kaavoituksessa
ja siitä tehtävissä vaikutusarvioinneissa sekä inventoinneissa:

-Tampereen kaupunki
-Pirkanmaan maakuntamuseo
-Pirkanmaan liitto

ALOITE liittyen
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnin
käynnissä olevaan päivitykseen ja täydennykseen 2010-2014:
Tampereen Pispalanrinteen RKY-alueelta Näsi- ja Pyhäjärvelle avautuvien järvimaisemien inventointi ja määrittely valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi

Pispalarinne on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) ja myös sieltä avautuvilta järvimaisemiltaan se on poikkeuksellisen merkittävä.

Pispala on merkittävä kulttuurimatkailukohde ja sen järvimaisemat ovat siihen kuuluva tärkeä matkailunähtävyys.

Järvimaisemia ei kuitenkaan ole millään tavoin suojeltu ja ne ovat nyt uhanalaiset käynnissä olevien asemakaavoitushankkeiden takia.

Näsijärvimaisemaa uhkaa Santalahteen kaavaluonnoksissa suunniteltu ylikorkea, maisemat peittävä rakentaminen. Santalahden kaavaluonnokset ovat tulossa hyväksyttäviksi mahdollisesti jo syksyn 2011 aikana.

Pyhäjärvimaisemaa uhkaisi yleiskaavan mukainen Pyhäjärven rannan alavan kasvimaa-alueen asemakaavoittaminen asuntorakentamiseen.

Näiden uhkien toteutuminen ja järvimaisemien turmeltuminen murentaisi myös merkittävästi Pispalanrinteen RKY-alueen arvoa.

Myös käynnissä oleva Pispalan asemakaavan uudistaminen suojelukaavaksi edellyttää ko. kaava-alueelta avautuvien järvimaisemien säilymistä ja suojelua.
Asemakaavatyöhön liittyvässä Pispalan maisemaselvityksessä järvimaisemien arvo ja säilyttämisen tarve todetaan selkeästi (ks. liite: ”Pispalan maisema”, Tampereen kaupunki, kaavoitysyksikkö ja MA-arkkitehdit, Tampere 2008, sivu 64)

Edellämainituista syistä tulee Pispalanrinteeltä Näsi- ja Pyhäjärville avautuvat järvimaisemat  kiireellisesti inventoida ja määritellä valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi.


Tampereella 26.10.2011

 

Pispalan asukasyhdistys ry
Hanna P. Kinnunen
puheenjohtaja

 

Veikko Niskavaara
kaavatyöryhmän vetäjä
veikko.niskavaara@gmail.com

Pispalan Moreeni ry
Jukka Siren
puheenjohtaja

 

Mårten Sjöblom
sihteeri
marten.sjoblom@maru.fi