Uutiset

19-05-2016

Kevään Pispalalainen-lehdestä pois jääneet asukasyhdistyksen jutut 2


Lorisenvan puiston ja Tahmelan rannan perusparannustyöt vihdoin käyntiin

Tahmelan ranta-alueen perusparannustyöt ovat alkaneet. Leikki- ja pelikentän työt kestävät todennäköisesti kesä-heinäkuun ajan, ja leikkipaikka on silloin pois käytöstä. Wc-pukuhuone-rakennuksen ja uimavalvojan kopin rakennustyöt alkavat vasta syksyllä uimakauden päätyttyä.

Uimarantastatus Tahmelan rannalle

Aloite Tahmelan ranta-alueen kehittämisestä syntyi jo vuonna 2009 yhteistyössä KaOs-projektin ranta- ja kasvimaaryhmän, Moreeni ry:n ja Pispalan asukasyhdistys ry:n kanssa. Kun kaupunki ilmoitti suunnittelevansa EU-säännösten mukaista uimarantojen jaottelua uimapaikoiksi tai uimarannoiksi, edellä mainitut yhteistyötahot päättivät ehdottaa Tahmelan rannalle uimarantastatusta. Uimarantastatus takaa alueelle paremmat palvelut, kuten wc- ja pukeutumistilat, uimavalvonnan, uimaveden laadun tarkkailun ja hengenpelastusvälineet.

Vuonna 2013 Tahmelan ranta sai uimarantastatuksen ja kaupunki ryhtyi laatimaan kehittämissuunnitelmaa alueelle. Asukkaiden, erityisesti lapsiperheiden, toiveita alueen kehittämiseksi kuultiin ensimmäisen kerran jo samana vuonna järjestetyssä asukastapaamisessa. Ja toivelista olikin pitkä. Toivottiin lisää roskiksia ja penkkejä, sähköistetty esiintymislava, laituri kanootti- ja veneilyharrastusta varten, kappeli ja lasten liikennepuisto.

Muutoksia suunnitelmaan

Kaupungilla oli suunniteltu wc-pukeutumis-valvonta-rakennuksen vakiomallia, jota oli tarkoitus käyttää kaikilla kaupungin uimarannoilla. Tällä hetkellä sellainen on käytössä mm. Tohlopin uimarannalla. Kaupunki halusi sijoittaa samanlainen rakennuksen hiekkarannan reunaan nurmialueelle rannan suuntaisesti.

Asukasyhdistyksessä kaupungin suunnitelmaan toivottiin muutoksia: wc-pukeutumis-uimavalvonta-toiminnot sisältävän yhtenäisen rakennuksen koko tuntui liian massiiviselta pienelle ranta-alueelle, eikä rakennuksen rannan suuntainen sijoittelu ollut paras mahdollinen. Asukasyhdistys ry ja Moreeni ry ryhtyivät yhteistyössä laatimaan muutosehdotusta. Ensisijaisen tärkeänä pidettiin sitä, että iso rakennus ei peitä rantamaisemaa ja sitä, että viemäriputkia ei kaiveta lähelle rantaa paineellisen pohjaveden alueelle.

Muutosehdotuksessa pyrittiin hakemaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja: luontoarvot huomioidaan, rakennetaan mahdollisimman vähän ja rakennuksia voidaan käyttää mahdollisimman monipuolisesti.

Muutosehdotuksessa iso wc-pukeutumis-uimavalvonta-rakennus pilkottiin osiin niin, että ainoastaan uimavalvojan tila sijoitetaan lähelle rantaa ja wc-pukeutumistilat kentän ja leikkipaikan läheisyyteen, että rakennus palvelisi myös kentän käyttäjiä talvella ja kesällä. Samalla vältettiin viemäriputkien kaivaminen lähelle rantaa. Myös käymäläratkaisuja pohdittiin monelta kantilta. Toteutettaviksi ehdotettiin mm. tyhjennettävää käymäläsäiliötä tai nykyaikaista kompostoivaa kuivakäymälää. Näihin käymäläratkaisuihin kaupunki ei ollut valmis.

Alun perin ranta-alueen perusparannustyön oli suunniteltu aloitettavan syksyllä 2013 niin, että ranta olisi valmis käytettäväksi kesän 2014 uimakaudella. Rakentaminen viivästyi, koska asukasyhdistys ja Moreeni ry ehdottivat muutoksia suunnitelmaan. Viivästys tuotti kuitenkin alkuperäistä suunnitelmaa paremman ratkaisun. Maisema säilyy ehjempänä, uimarannalla vältyttiin kaivutöiltä ja asukkaiden runsaiden toivomusten tarpeellisuutta punnittiin tarkasti. Jos asukkaiden kaikki toiveet olisi toteutettu, alueelle olisi jäänyt huomattavasti vähemmän rakentamatonta luontoa.

 

Luonnonkirjo eli biodiversiteetti tulee huomioida kaupunkisuunnittelussa

Pispala on kaupunginosa, missä luonto on lähellä. On kasvimaat, ranta-alueen pöheiköt, järvi ja saaret sekä Pyynikin harju. Tätä luonnon läheisyyttä meidän tulisi vaalia kaikin tavoin, sillä luonnon merkitys ihmisen terveydelle on tärkeä. Kaupunkialueita suunnitellessa olisi huomioitava, että kaupunkirakenne pysyy tasapainossa, jotta ihminen voi ympäristössään hyvin. Jo parinkymmenen minuutin oleskelu vihreässä ympäristössä parantaa keskittymiskykyä ja alentaa verenpainetta ja stressihormonin tasoa. Mitä enemmän asfaltoitua pinta-alaa elinympäristössä on, sitä enemmän on allergioita. Lähiluonnossa telmiminen on erityisen tärkeää kasvaville lapsille, sillä luonnon bakteerit pitävät puolustussolut virkeinä. Ihanteellisessa kaupunkiympäristössä luonto on lähellä ja kaikenikäisten helposti saavutettavissa.

 

Toteutunut suunnitelma

Syyskuussa 2015 kymmenkunta Pispalan-Tahmelan lapsiperheiden facebook-ryhmän, Moreeni ry:n ja asukasyhdistyksen jäsentä tapasi kaupungin viher- ja rakennussuunnittelua toteuttavat henkilöt maastossa.  Kunnostussuunnitelma oli kaupunkilaisten nähtävänä  ja kommentoitavana 23.10.-6.11.2015  Tampereen kaupungin verkkosivulla. Suunnitelmaan annettiin 15 palautetta. Toteutunut suunnitelma on nähtävänä osoitteessa  http://www.tampere.fi/tiedostot/l/sZezeXl9B/Lorisevanpuiston_yleissuunnitelma.pdf

 

Remontin myötä Lorisevanpuiston leikkipaikka täyttää EU-standardit. Leikkipuiston laitteet uusitaan ja maastoa muotoillaan varovasti. Leikkipaikan reunaan, korkean pensaikon tilalle, istutetaan marjapensaita ja hedelmäpuita. Koripalloa varten tulee alue puiston lähteen puoleiseen kulmaan. Myös hiekkakenttä säilyy peli- ja luistelukäytössä.

Muita toteutuvia toiveita ovat rakennusten sijoittelu, penkkien määrän lisääminen, uimarannan nurmialueen parantaminen ja hidasteiden asentaminen kevyenliikenteen väylälle turvallisuutta parantamaan. Lisäksi puistoalueen yläreunaan rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä.

Tahmelan lähteen viereisestä niittyalueesta Kaupunkiympäristön kehittämisen tilaajaryhmä on päätöksessään 9.2.2016 todennut: ”Tahmelan lähteen kasvillisuuden käsittely ja pohjoisosan niittyalueen mahdolliset muutokset tarkentuvat myöhemmin. Suunnittelu tehdään yhteistyössä Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön kanssa.” Toivotaan että luontoarvot tulevat näin huomioiduksi. Seurataan siis yhdessä tilannetta ja pidetään keskusteluyhteys auki kaupunkiin päin, jotta voimme vaikuttaa kaupunkimme kestävään kehittämiseen.

 

 

Teksti: Anne Tanskanen ja Seija Haapamäki, Pispalan asukasyhdistys

 

Osa Lorisevanpuiston suunnitelmasta Treen kaupugin verkkosivulta.

 

 

 

Lähteet:

http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/terveydeksi/

http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/monimuotoinen-luonto-suojelee-sairauksilta/

http://www.tampere.fi/tiedostot/l/qtidXqqnV/Lorisevanpuisto09022016.pdf